Δραστηριότητα
Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρίας αυτή τη στιγμή επιγραμματικά είναι οι παρακάτω :

• Εμπορία scrap / χαρτί / πλαστικό
• Εμπορία μετάλλων
• Απόσυρση αυτοκινήτων
• Εμπορία αντικών
• Μονάδα παραγωγής χελωνών αλουμινίου
• Εμπορία υγρών καυσίμων

Δευτερεύουσες δραστηριότητες της εταιρίας που έχουν άμεση σχέση με το κυρίως αντικείμενο αφορούν :
• Την κατεδάφιση & αποξήλωση κτιρίων - εργοστασίων & κτηριακών συγκροτημάτων – εγκαταστάσεων , την πλήρη διαχείριση των μπαζών και τρίτων υλικών που προκύπτουν καθώς και την πλήρη αποκατάσταση του χώρου. Η υποστήριξη των παραπάνω δραστηριοτήτων γίνεται από εξειδικευμένα συνεργεία και εταιρίες με τις οποίες υπάρχουν αποκλειστικές συμφωνίες συνεργασίας.
• Την πώληση ανταλλακτικών αυτοκινήτων, μεταλλικών κατασκευών τα οποία προέρχονται από την αντίστοιχη επεξεργασία των πρωτογενών υλικών που εισέρχονται στην εταιρία.
• Η κοπή και διαχείριση εξειδικευμένων και ογκωδών αντικειμένων όπως, τραίνα, πλοία, ελικόπτερα, αεροπλάνα και άλλων μεγάλων μηχανημάτων , η οποία απαιτεί την ύπαρξη εξειδικευμένου μηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού καθώς και ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία, λόγω πολύ υψηλού βαθμού επικινδυνότητας.

Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας βρίσκονται στη Λάρισα, στους Αμπελότοπους Ομορφοχωρίου, σε μία έκταση που φτάνει συνολικά τα ………… στρέμματα και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες υποδομές προκειμένου η διαχείριση του scrap αλλά και των μετάλλων, σε όλα τα στάδια να γίνεται με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Η παραλαβή, απορρύπανση, διαχωρισμός, επεξεργασία, φόρτωση και μεταφορά ακολουθούν ένα συγκεκριμένο τρόπο και αρχές ορθού ελέγχου. 

Λειτουργεί ειδικά αδειοδοτημένο κέντρο επεξεργασίας για απορρύπανση & ανακύκλωση Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Π.Δ. 116/2004) και σε σύμβαση με την ΕΔΟΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος).
• ΦΕΚ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΙΧ
(Ν.3899/2010, Άρθρο 8, Παράγραφος 2)
• ΦΕΚ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΦΙΧ
(Ν.3942/2011, Άρθρο 30, Παράγραφος 5)
• ΦΕΚ 242/2011 – Διαδικασία & Λεπτομέρειες για την εφαρμογή της απόσυρσης.
• ΦΕΚ 268/2011 – Παράταση απόσυρσης έως 31.12.2012 (Άρθρο 4 – Παράγραφος 2,0σελ.7131)